Denne nettsiden er under utvikling. For spørsmål kontakt: redaksjon@filosofisksupplement.no

Vi søker tekster til #2/2018: "Pluralisme"!

Cover Image for Vi søker tekster til #2/2018: "Pluralisme"!

---Bilde: Omslaget til Leviathan, Bosse (1651)---

Idéen at ‘alt’ kan tilbakeføres til et grunnprinsipp har stått sterkt opp gjennom filosofiens historie. Monistiske ståsteder har derimot fått større kamp om plassen i senere tid, for eksempel i tilfellet med moralsk pluralisme. Dette synet hevder at det finnes flere moralske syn, som potensielt kan motsi hverandre, men som likevel har et like stort krav på å bli respektert.

En lignende utvikling—forbundet med politisk liberalisme—finner vi også i politisk filosofi. Som John Rawls hevdet, kan ikke den liberale stat fremme bare én oppfatning om hva det gode er. Fra dette følger det for eksempel at idealet om det monogame, heteroseksuelle ekteskapet ikke kan være den eneste forståelsen av ekteskap en liberal stat kan fremme. Men betyr det derfor at en liberal stat bør anerkjenne alternative ekteskapsstrukturer, som polygami eller incestuøse ekteskap?

Begrepet pluralisme er ikke utelukkende brukt i praktisk filosofi. Pluralisme finner man også i teoretisk filosofi, for eksempel i språkfilosofi. Her kan man finne synet at proposisjoner kan være sanne på flere måter, eller at det finnes flere selvstendige sannhetsbegreper. Tanken er at det rett og slett ikke bare er en enkelt måte proposisjoner kan være sanne på. En lignende idé finner vi i metafysikken. Plural realisme hevder at verden fundamentalt sett finnes på flere måter, måter som ikke nødvendigvis er gjensidig utelukkende. Men gir det i så fall mening å snakke om én verden? Noen filosofer frykter at pluralisme fører til relativisme der den anvendes; enten innen etikken, eller i vår grunnleggende forståelse av mening. Noen mener at det ikke er et problem, mens andre hevder at pluralisme ikke er forenlig med en realismetilnærming i filosofi.

Utover de forskjellige områdene nevnt ovenfor, kan pluralistiske ståsteder også antas innen andre filosofiske områder, som i logikk, estetikk, eller bevissthetsfilosofi. Innen disse områdene reises det henholdsvis spørsmål som: Finnes det mer enn et korrekt logisk system? Kan kunstverk tolkes på flere gyldige måter? Består bevissthet av flere forskjellige substanser?

Til neste nummer av Filosofisk supplement søker vi tekster som omhandler noen av disse spørsmålene eller andre filosofiske problemstillinger knyttet til pluralisme. Fristen for innsending av tekster er mandag, 2. april 2018.

Vil du bidra med en tekst til neste utgivelse av Filosofisk supplement? Send oss en e-post på bidrag@filosofisksupplement.no. Vi vurderer også tekster som går utenfor tema.