Denne nettsiden er under utvikling. For spørsmål kontakt: redaksjon@filosofisksupplement.no

Vi søker tekster til #1/2018: "Natur"!

Cover Image for Vi søker tekster til #1/2018: "Natur"!

--Bilde: Vinternatt i Rondane, Harald Sohlberg--

Slående mengder forskning tyder på at de katastrofale klima- og miljøproblemene som mennesket nå står overfor, først og fremst korrelerer med vår ødeleggelse og utnyttelse av naturen. Med andre ord kan det tyde på at mennesket er skyld i at jordas artsmangfold minker og at mennesket har avfortryllet naturen, slik blant annet Horkheimer og Adorno hevdet. Det moderne, opplyste mennesket har til dels blitt adskilt fra naturen som det en gang var avhengig av, i kraft av å ha fullstendig behersket naturen med avansert teknologi.

Det finnes ulike måter å forstå begrepet «natur» på. Ordet «natur» kommer fra det latinske ordet natura, som bokstavelig talt betyr «fødsel», men ble også brukt om en gjenstands essens eller en persons iboende karakter. Natura er igjen oversatt fra det greske φύσις (physis), et begrep benyttet især av Aristoteles for å omtale gjenstanders prinsipp om «bevegelse og stillstand». For Spinoza, derimot, ble skaperen Gud lignet med den skapte naturen, slik det er uttrykt i hans idiom «Deus sive Natura» («Gud eller Naturen»).

I en forstand innebefatter begrepet «natur» hele det materielle eller fysiske universet og alle dets bestanddeler. Ligger det dermed i «natur» at det er kun er fysisk, og hva mener vi i så fall med «det fysiske»? Kanskje begrepet natur dermed blir for snevert? En bredere tolkning av naturbegrepet vil kunne hevde at begrepet referer til den naturlige verden som mennesket og andre dyr bor i. I denne sammenhengen snakker man ofte om at mennesket nå har tatt steget over i den anthropocene tidsalder: en epoke hvor menneskets påvirkning nå utveier de mektigste naturkrefter. Hvis dette stemmer tyder det på en prekær relasjon mellom mennesket og natur. Skillelinjene mellom det naturlige, det overnaturlige, så vel som det kunstige, kan også nevnes som relevant; dette kommer delvis til syne i distinksjonen mellom nature og nurture på engelsk. Slike debatter om det naturlige kan for eksempel være feministisk, metafysisk, miljøfilosofisk, eller bioetisk motiverte.

Til neste nummer av Filosofisk supplement søker vi tekster som omhandler noen av disse spørsmålene eller andre filosofiske problemstillinger knyttet til natur. Fristen for innsending av tekster er mandag, 15. januar 2018.

Vil du bidra med en tekst til neste utgivelse av Filosofisk supplement? Send oss en e-post på bidrag@filosofisksupplement.no. Vi vurderer også tekster som går utenfor tema.