Forfatter: Henning Næss

Om vitenskap og kunst som to former for erfaring, forstått på grunnlag av Platons dialog «Ion»

I

«Techne» er grunnbegrepet i dialogen Ion, og kan bety både yrke, fag, kunst og fagkunnskap. På den måten bygger all kunst som er bevisst på sine egne virkemidler, på kunnen, det vil si som «techne», eller teknikk. Men denne teknikken må være bevisst innøvd, som hos sofistene eller filosofene. Er man i besittelse av «techne», så må man kunne gjøre rede for hva man gjør. Det er selvsagt mulig at kunst kan være bygget opp av både bevisste og ubevisste elementer, slik at man har delvis «techne» og delvis «episteme», men grovt sagt bør en kunstner kunne gjøre rede for sine virkemidler, dersom han skal kunne kalle seg noe mer enn en forfører, ifølge Sokrates. «Techne» står i motsetning til «episteme», som er ubevisst kunnskap. Denne kunnskapen kan være en type kunnskap som er så innarbeidet i et menneske at den foregår ubevisst, eller den kan komme fra gudene, hvis vi forholder oss til den Platonske mytologien.

Les mer