Filosofisk fredagsseminar, 1. mars 2013

–Bilde: Spinoza and the Rabbis, Hirszenberg–

Temaet for foredraget er Arne Næss’ økofilosofi, eller «økosofi», som Næss sjøl foretrakk å kalle det. Skilnaden ligger i at økosofien ikke bare er et reint deskriptivt fag, men òg bringer inn normer for økopolitisk handling. Dette bringer oss over i «djupøkologien», som Næss utvikler fra 1960-talet av. Den som uten sammenlikning har hatt mest å si for djupøkologien er 1600-talsfilosofen Baruch de Spinoza. I hovedverket sitt, Etikken, utvikler han en systemfilosofi, som mer har preg av metafysikk enn etikk. At Næss bruker den som utgangspunkt for sitt økologiske engasjement kan synes både logisk og paradoksalt på samme tid: Logisk fordi Spinoza gjennom sin panpsykisme lærer oss at naturen er besjela. Panpsykismen springer ut av Spinozas panteistiske verdsoppfatning, som innebærer at Gud som altomfattende substans er immanent i verda. Den står i motsetning til Descartes’ dualisme, der det skarpe skillet mellom sjel og legeme åpner for et instrumentelt forhold mellom menneske og natur. Paradoksalt kan det synes fordi den determinismen det innebærer ikke etterlater noen plass for menneskets frie vilje, og såleis heller ikke for det frie handlingsrommet et økopolitisk engasjement forutsetter. Næss løyser dette tilsynelatende paradokset ved å poengtere at det hos Spinoza ikke dreier seg om noen tvangsmessig nødvendig rekkefølge av årsak-virkningsforhold som bestemmer menneskets handlinger i ett og alt: Mennesket kan sjøl treffe sine val, og på den måten skape nye årsak-virkningsforhold. Det betyr likevel ikke at mennesket har «fri vilje»: Ved å snakke om «fri vilje» lausriver vi bare viljen fra den større sammenhengen den står i. Det er bare ved hjelp av vitenskapelig forsking som ser mennesket som del av et system, der det fokuseres på den gjensidige vekselvirkninga mellom menneske og miljø, en kan gjøre seg noe håp om ei økologisk bærekraftig utvikling.

Tid: 1. mars 2013, kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus
Tittel: Arne Næss og Spinozas Etikk
Foredragsholder: Harald Støren, ???