Filosofisk fredagsseminar, 2. desember 2011

–Bilde: The Debate of Socrates…, Monsiau–

Etikk og moralfilosofi er et forsøk på å besvare spørsmålet om hvordan en skal leve sitt liv. Den filosofiske virksomheten her dreier seg altså «ikke om bagateller», som Sokrates påpeker, siden det som diskuteres alltid kan knyttes til spørsmål om «den rette måten å leve på». Men for å besvare spørsmålet på en filosofisk tilfredstillende måte er det ikke tilstrekkelig å moralisere. Man må også kunne begrunne at det en anbefaler som den rette måten å leve på er et liv vi har god grunn til å leve. Det som er det moralsk rette vil jo ofte kunne gå på tvers av ens egne snevre interesser og være direkte ukomfortabelt. Ja, av og til kan den rette handling innebære å risikere eget eget liv eller sine næres ve og vel. Det minste man må kunne be om da er vel en god grunn til å være moralsk god.

Det er dette kravet om begrunnelse som gjør at mange knytter
moralfilosofi opp til spørsmål om praktisk handlingsrasjonalitet og hva en har gode grunner til å gjøre. Det jeg skal snakke om er hvordan denne koblingen har gitt opphav til ideen om at vi kan begrunne moralen fra en uavhengig teori om handling og praktisk rasjonalitet. Jeg vil vise hvordan dette prosjektet hviler på visse tunge teoretiske antagelser om hva det vil si å handle. Særlig vil jeg konsentrere meg om doktrinen som tilsier at enhver aktør kun kan gjøre det en tror er godt og jeg vil argumentere for at disse doktrinene er lite annet enn uholdbare og naive dogmer. Vi skal deretter se om bortfallet av disse dogmene er uforenelig med ideen om å begrunne moralen fra et handlingsfilosofisk ståsted.

Tid: 2. desember 2011, kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus
Tittel: Har jeg grunn til å være god?
Foredragsholder: Heine Holmen, ???