Filosofisk fredagsseminar, 30. november 2012

Ørjan Steiro Mortensen ønsker i foredraget sitt å sette fokus på hvordan dialektiske motsetningsforhold ikke løses opp gjennom en utvikling der elementer fra begge sider av opposisjonen sammen danner en ”høyere syntese”, som den vulgære tolkningen av Hegeliansk dialektikk vil ha det til.
Han vil i stedet ved hjelp av eksempler, i en tilnærming inspirert av Wittgenstein og Zizek, vise hvordan aktuelle problemstillinger etableres, for deretter å vike plassen for nye problemstillinger. Det tredje leddet i den Hegelianske “dialektiske triaden”, etter ”tese” og ”antitese” er ikke syntesen, men kan fungere som en dobbelt negasjon, som anerkjenner verken tesen eller antitesen. Den tredje posisjonen reagerer på hvordan problemstillingen i utgangspunktet er formulert, og har derfor som funksjon å forandre forståelsen av selve problemet. Den dobbelte negasjonen kan føre til etableringen av nye problemstillinger fordi den implisitt problematiserer problemstillingen selv.
Den dobbelt negative formuleringen kan fungere som et viktig analytisk redskap, da den ofte kan forklare hvordan kontraintuitive posisjoner oppstår i kjølvannet av kjente og kjære konflikter, som et resultat av en reformulering av problemstillingen selv. Fordi vi ikke bare svarer feil på spørsmål som allerede er stilt, men også ofte stiller feil spørsmål, er det viktig for filosofer å gripe at måten spørsmål stilles på påvirker hvilke svar som er mulige å gi. Mortensen vil i sitt foredrag vise hvordan filosofi kan forstås som en ikke uviktig praksis i kraft av sin evne til å legge nye grunnlag for forståelsen av problemer.

Tid: 30. november 2012, kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus
Tittel: Dialektikk uten syntese: Den dobbelte negasjonens logikk
Foredragsholder: Ørjan Steiro Mortensen, ???

Filosofisk fredagsseminar, 9. november 2012

Hva har vestlig filosofi hatt å si om teknologi? «Ikke så mye,» vil en postfenomenolog hevde. Og hvis det har blitt tenkt, så er det teknologiens mulighetsbetingelser som har vært gjeldende. I kontemporær design er det artefaktets symbolverdi heller en dets materialitet som definerer det. Postfenomenologiens prosjekt er derfor på den ene siden å oppdatere den fenomenologiske tradisjonen, med særlig henblikk på Heidegger. Som den mest innflytelsesrike i den moderne filosofiske diskursen om teknologi forveksler han likevel teknologiens mulighetsbetingelser med teknologi som sådan. Postfenomenologien har ambisjon om å være en «praktisk fenomenologi,» hvor analyse av menneske-teknologi-relasjoner først og fremst bør foregå i FoU-avdelinger; filosofen skal bli en designer. Dette imperativet er også fundert i en fenomenologisk konseptualisert estetikk: Gjennom en nær relasjon til Science and technology studies søker postfenomenologien å flytte fokus fra tingen som symbol, ved å tenke tingens intensjonalitet, og dermed undersøke hvordan den medierer vår tilgang til verden.

Tid: 9. november 2012, kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus
Tittel: Postfenomenologi: Bruk og design av teknologiske artefakter
Foredragsholder: Ruben Soler, ???

Filosofisk fredagsseminar, 5. oktober 2012

–Bilde: Pyrrho in a Stormy Sea, Puryear–

Når doktoren fjerner en betennelse i brystet men frembringer en annen i lungene, eller fjerner en betennelse i hjernen men i stedet frembringer sovesyke, gjør han ikke slutt på faren, men forvandler den bare; på samme måte hjelper ikke filosofen en urolig person når han bytter én uro med en annen,” sier pyrrhonisten Sextus Empiricus (ca. 160-210 e.Kr.) i boken mot etikklærerne. Han tror ikke lenger at filosofiens teorier om det gode liv gjør mennesket lykkelig. Den antikke filosofiens bånd mellom kunnskap og det lykkelige liv er hos ham blitt kappet over.
I foredraget presenterer jeg Sextus Empiricus’ vurdering av det tenkende menneskets uro og diagnosen han stiller: et usunt inntak av filosofi.

Tid: 5. oktober 2012, kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus
Tema: Pyrrhonismens antifilosofi
Foredragsholder: Lars Fredrik Janby, ???

Filosofisk fredagsseminar, 31. august 2012

–Bilde: Sigbjørn Obstfelder, Munch (1896)–

«Jeg ser, jeg ser», sa Obstfelder. Sigbjørn tok det på alvor, og det har filosofene også gjort: Alle de «store» har skrevet om emnet, og de (svært forskjellige) svarene de har gitt har ofte vært avgjørende for deres filosofiske systemer. Men hva er egentlig problemet? Å se (eller for den saks skyld høre, lukte, kjenne og smake på) sine omgivelser er dagligdags nok. Det er få ting vi er mer vant med. Hvorfor da denne filosofiske forfjamselsen – og ikke minst, hvorfor (så ofte) de grandiose konklusjonene?

Som alltid er det mange grunner til at filosofer har latt seg forfjamse. I foredraget vil jeg fokusere på et problem som er like gammelt som det er omstridt, nemlig hvilken relevans muligheten for illusjoner og hallusinasjoner har for vår forståelse av sanseerfaring. En radikal versjon er naturligvis scenarioet hvor hjernen din har blitt fjernet og plassert i en kolbe hvor den blir stimulert slik at alt framstår for deg som før. Mange har trukket drastiske konklusjoner av slike muligheter, ikke minst skeptikere. Andre har ikke latt seg imponere det minste. I foredraget vil jeg fokusere mindre på skeptisisme (eller kunnskapsteori generelt) og mer på hva det er å være bevisst sine omgivelser i erfaringen av dem. Spesielt vil jeg diskutere svaret man vanligvis får om man spør nyere filosofer, nemlig at å erfare noe er å representere det.

Tid: 31. august 2012, kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus
Tema: Sanseerfaring
Foredragsholder: Jørgen Dyrstad, ???

Filosofisk fredagsseminar, 9. mars 2012

I dette foredraget vil eg gje eit kort oversyn over Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) si tenking. Eg vil presentere korleis Rousseau kritiserer tidlegare filosofering over naturtilstanden og gjennom dette freiste å vise at trass i eit rykte som romantikar er det grunn til å rekne Rousseau som ein radikalt moderne tenkjar. Tvisynet til Rousseau ligg mellom anna i det at han viser oss at det som fører oss ut av naturtilstanden og over i ein korrumperande sivilisasjon også er det som opnar auga våre for det ideale samfunn. I forlenginga av dette skal eg vise at Rousseau er blant dei fyrste som kritiserer rettferdiggjering av fornufta som viser til at denne skal fungere reint instrumentelt (Bacon, Hobbes); for Rousseau er fornufta også målsetjande og ei rettferdiggjering av fornufta er på avgjerande vis knytt til refleksjon rundt målet fornufta set opp for oss. Denne tanken inspirerte på avgjerande vis Kant og avslutningsvis vil eg ta opp korleis Rousseau sine arbeid påverka den tyske idealisme. Til skilnad frå Kant ser Rousseau fornufta som i stadig utvikling og grunnleggande sett historisk-sosialt situert, men har vi noko grunn til å rekne med at denne utviklinga går i rett lei?

Tid: 9. mars 2012, kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus
Tittel: Rousseau sitt tvisyn – fornufta som problem og løysing?
Foredragsholder: Kjell Sindre Schmidt, ???

Filosofisk fredagsseminar, 2. desember 2011

–Bilde: The Debate of Socrates…, Monsiau–

Etikk og moralfilosofi er et forsøk på å besvare spørsmålet om hvordan en skal leve sitt liv. Den filosofiske virksomheten her dreier seg altså «ikke om bagateller», som Sokrates påpeker, siden det som diskuteres alltid kan knyttes til spørsmål om «den rette måten å leve på». Men for å besvare spørsmålet på en filosofisk tilfredstillende måte er det ikke tilstrekkelig å moralisere. Man må også kunne begrunne at det en anbefaler som den rette måten å leve på er et liv vi har god grunn til å leve. Det som er det moralsk rette vil jo ofte kunne gå på tvers av ens egne snevre interesser og være direkte ukomfortabelt. Ja, av og til kan den rette handling innebære å risikere eget eget liv eller sine næres ve og vel. Det minste man må kunne be om da er vel en god grunn til å være moralsk god.

Det er dette kravet om begrunnelse som gjør at mange knytter
moralfilosofi opp til spørsmål om praktisk handlingsrasjonalitet og hva en har gode grunner til å gjøre. Det jeg skal snakke om er hvordan denne koblingen har gitt opphav til ideen om at vi kan begrunne moralen fra en uavhengig teori om handling og praktisk rasjonalitet. Jeg vil vise hvordan dette prosjektet hviler på visse tunge teoretiske antagelser om hva det vil si å handle. Særlig vil jeg konsentrere meg om doktrinen som tilsier at enhver aktør kun kan gjøre det en tror er godt og jeg vil argumentere for at disse doktrinene er lite annet enn uholdbare og naive dogmer. Vi skal deretter se om bortfallet av disse dogmene er uforenelig med ideen om å begrunne moralen fra et handlingsfilosofisk ståsted.

Tid: 2. desember 2011, kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus
Tittel: Har jeg grunn til å være god?
Foredragsholder: Heine Holmen, ???

Filosofisk fredagsseminar, 16. september 2011

Kan frigjøring finne sted dersom den undertrykte betraktes som en passiv aktør som må «aktiviseres» til motstand? I dette foredraget skal vi – gjennom et blikk på den franske filosofen Jacques Rancières kritikk av det politiske teaterets forsøk på å skape en frigjort tilskuer – se hvordan denne tankegangen bidrar til å opprette nye dominansforhold, og således virker mot sin hensikt. Videre skal vi (med et kritisk blikk) se hvordan Rancière mener frigjøring bør finne sted.

Tid: 16. september 2011, kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus
Tittel: Jacques Rancière og frigjøringens logikk
Foredragsholder: Espen D. Stabell, ???

 

Filosofisk fredagsseminar, 13. mai 2011

Sjølv om mangel delar av filosofien til Merleau-Ponty er velkjend er det likevel fleire aspekt som sjeldan blir tatt fram. Ontologien hans hans er eit døme på dette. Der Phénoménologie de la perception, og kritikken av det kartesianske stadig blir trekt fram, er det annleis med det siste verket hans, Le visible et l’invisible. Dette siste blei diverre aldri fullført på grunn av Merleau-Pontys plutselege død, og det inneheld mange lause trådar. Men kanskje er det nett difor dette er ein interessant plass å byrje dersom ein vil artikulere ein fenomenologisk ontologi.
Føredraget mitt tar utgangspunkt i ein artikkel i Filosofisk supplement under overskrifta Fram frå gøymsla, og eg skal freiste å teikne opp to viktige aspekt ved Merleau-Pontys ontologi og korleis den heng i hop med den meir kjende filosofien hans. Eg vonar òg å skissere moglege problem og moglege vegar derfrå.

Tid: 13. mai 2011, kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus
Tittel: Merleau-Ponty og ontologien
Foredragsholder: Jon Furholt, ???