Arrangement: Filosofisk fredagsseminar

Filosofisk fredagsseminar, 9. februar 2018

——Bilde: The Kiss, Gustav Klimt (1907-8)——

Forrige april forsvarte Monica Roland sin doktorgradsavhandling i filosofi, døpt What is Love?, ved Universitetet i Oslo–og fredag den 9. februar skal hun holde vårsemesterets første Filosofisk fredagsseminar. Tema for seminaret annonseres omtrent to uker i forveien. Seminaret vil bestå av et foredrag på omtrent en time, etterfulgt av en pause på et kvarter, og avsluttes med en spørsmålsrunde på 30 minutter.

Abstract:
One of the hottest topics in analytic philosophy right now is love. But how are we to understand this phenomenon? What is love? When asked this question, most people refer to the affective aspect of love; love is something that one feels for another person. Furthermore, most people seem to agree that love also has a motivational component; love and what we care about affect our motives and behavior. More controversial, however, is the idea that love is inherently moral, as well as the claim that love is responsive to reasons.

In this talk I will address these more controversial ideas and some of the arguments against them. I will defend the idea that love is a moral emotion; you cannot love someone without respecting them. Furthermore, I will argue that there are normative reasons for love; we have reasons to love some people over others.

Tid: 9. februar 2018, kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus
Tittel: Love, Morality, and Reasons
Foredragsholder: Monica Roland, doktor i filosofi fra IFIKK (UiO)

Alle interesserte er velkomne.

Filosofisk fredagsseminar, 17. november 2017

-Bilde: Netherlandish Proverbs, Bruegel (1559)-

Høstsemesterets siste Filosofisk fredagsseminar vil bli holdt av Mirela Fuš, Doctoral Research Fellow ved IFIKK (UiO) og medlem av ConceptLab. Seminaret vil bestå av et foredrag på omtrent en time, etterfulgt av en pause på et kvarter, og avsluttes med en spørsmålsrunde på 30 minutter.

Abstract:
Generic expressions or generics are statements that express generalizations but do not specify how many members of the kind have the property being expressed (e.g. “Dogs are mammals,” “Tigers have stripes,” “Mosquitos carry the West Nile virus”). In recent years, there has been an ongoing discussion on how to treat socalled pernicious generics since their use is considered to pave the way for discrimination, stereotypes, (implicit) biases, hate speech, social injustice, etc. In particular, there has been a burgeoning interest in generics about social groups such as “Blacks are violent,” “Muslims are terrorists,” “Latinos are lazy,” “Women are submissive,” “Girls like pink,” “A woman puts family before career.”

In this talk, I discuss pernicious generics in the context of conceptual engineering. First, I focus on the role generic expressions play in the pernicious uses of generics, and examine whether generics can be considered as deficient linguistic expressions. Second, with reference to this role, I compare and evaluate three ameliorative strategies for pernicious generics: Haslanger’s (2011) metalinguistic negation, Leslie’s (forthcoming) rephrasing and eradication of our use of such generics, and Saul’s (2017) getting better at talking and thinking not only about generics but other pernicious linguistic expressions as well.

Tid: 17. november 2017, kl. 18.15-20.00
Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus.
Tittel: Generic and Pernicious Language
Foredragsholder: Mirela Fuš, Doctoral Research Fellow og medlem av ConceptLab ved IFIKK (UiO)

Alle interesserte er velkomne.

Filosofisk fredagsseminar, 20. oktober 2017

-Bilde: The Spirit of Plato, William Blake (1949)-

Max Kippersund fullførte nylig sin Master-avhandling i filosofi under tittelen Phenomenology and Intentionality: On the Direction of Explanation in Conscious Visual States ved IFIKK, UiO. I oktober skal han holde semesterets andre Filosofisk fredagsseminar, under tittelen «Phenomenology and Content in Visual States».

Seminaret vil bestå av et foredrag på omtrent en time, etterfulgt av en pause på et kvarter, og avsluttes med en spørsmålsrunde på 30 minutter.

Tid: 20. oktober 2017, kl. 18.15-20.00.
Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus.
Tittel: Phenomenology and Content in Visual States
Foredragsholder: Max Kippersund, Master i filosofi fra IFIKK (UiO)

Alle interesserte er velkomne.

Filosofisk fredagsseminar, 29. september 2017

——-Bilde: Relativity, M.C. Escher (1953)——-

Høstsemesterets første Filosofisk fredagsseminar blir ved Master-student i filosofi (IFIKK, UiO) Hans Robin Solberg, som vil gi et foredrag basert på sin artikkel «The Continuum Hypothesis and the Set-Theoretic Multiverse» publisert i nummeret «Matematikkens filosofi» (#2/2017).

Seminaret vil bestå av et foredrag på omtrent en time, etterfulgt av en pause på et kvarter, og avsluttes med en spørsmålsrunde på 30 minutter.

Tid: 29. september 2017, kl. 18.15-20.00.
Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus.
Tittel: Kontinuumshypotesen og det mengdeteoretiske multiverset
Foredragsholder: Hans Robin Solberg, MA-student i filosofi ved IFIKK (UiO)

Alle interesserte er velkomne.

Filosofisk fredagsseminar, 12. mai 2017

——Bilde: Excursion, Henri-Edmond Cross——

I denne omgang skal Anne Myklebust ta for seg tematikken i hennes masteroppgave om Axel Honneth:

«Hva er et godt samfunn og hvordan kan vi skape dette?»

Og i forlengelse av dette spørsmålet; hva er sammenhengen mellom individuell frihet og avhengighet av andre? Axel Honneth (1949) gir oss gode svar på disse store og komplekse spørsmålene gjennom sin etiske teori om anerkjennelse og sin konstruktive samfunnskritikk.

I dette foredraget vil dere få en skisse av anerkjennelsesteorien til Honneth. Deretter vil jeg vise hvordan han bruker teorien til å argumentere for at markedssfæren (forbrukermarkedet og arbeidsmarkedet) også er en moralsk sfære med tilhørende rolleforpliktelser og at det er mulig å oppnå et rettferdig marked med dagens kapitalistiske system.

Honneth sin teori om anerkjennelse og hans samfunnskritikk er svært relevant for vårt vestlige samfunn og den bør få mye større oppmerksomhet blant både politikere, forskere, vanlige folk og filosofer! Kom og få et innblikk i Honneths filosofi og delta i en dialog om relevansen av denne!

Tid: 12. mai 2017, kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus.
Tittel: Hva er et godt samfunn og hvordan kan vi skape dette?
Foredragsholder: Anne Myklebust, MA-student i filosofi ved IFIKK (UiO)

Filosofisk fredagsseminar, 27. januar 2017

——Bilde: La Lavatoria, Tintoretto (1548-9)——

Tilgivelse adskilles gjerne fra lignende fenomen, som det å unnskylde, benåde, eller bære over med, ved å forutsette en eller annen form for botshandling eller eksplisitt anger. Tilgivelse er, vil mange si, i hovedsak det å kvitte seg med klander, og man kan argumentere for at et fravær av pønitens gjør tilgivelse umulig fordi det da kun vil være ‘å bære over med’ noe eller noen. Dersom disse påstandene om tilgivelse stemmer, innebærer det at tilgivelse kun kan utføres i møte med en synder som har forsøkt å gjøre opp for sin synd. På den andre siden, hvis synderen har gjort opp for seg, og offeret for hennes ugjerning har sluttet å klandre, fremstår ikke tilgivelse som et noe overflødig fenomen? Dette er tilgivelsens paradoks, og i denne utgaven av Filosofisk Fredagsseminar vil Maria Seim komme til bunns i om det kan løses, eller om tilgivelse rett og slett er umulig.

Tid: 27. januar 2017, kl. 18.15-20
Sted: Biblioteket i Sophus Bugges hus.
Tittel: Tilgivelsens paradoks
Foredragsholder: Maria Seim, MA i filosofi fra IFIKK, UiO

Filosofisk fredagsseminar, 28. oktober 2016

—-Bilde: Diogenes, J.W. Waterhouse (1905)—-

«Doing the best we can’t: Om ‘ought’ implies ‘can’ prinsippet og om det kan tillate tilfeller der det er umulig å unngå å gjøre noe galt.»

Tid: 28. oktober 2016, kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus.
Tittel: Doing the Best We Can’t
Foredragsholder: Daniel P. Gitlesen, MA i filosofi fra IFIKK, UiO

Filosofisk fredagsseminar, 9. september 2016

Velkommen til det tradisjonelle Filosofiske fredagsseminar i regi av Filosofisk supplement! Semesterets første fredagsseminar finner sted fredag 9. september ved Solveig Nygaard Selseth som skal snakke om et tema fra hennes mastergradsoppgave om «firedimensjonalisme». Foredraget blir holdt på engelsk. Det blir servert kaffe og bakevarer.

Tid: 9. september 2016, kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus
Tittel: Four Dimensionalism: Temporal Counterpart Theory
Foredragsholder: Solveig Nygaard Selseth, MA i filosofi fra IFIKK, UiO

Filosofisk fredagsseminar, 29. april 2016

——Bilde: Der Ritter, Albrecht Dürer (1513)——

Gjennom historien har det vært en rekke syn som i en eller annen forstand har utvist skepsis til fenomenet moralitet. Innen moderne verditeori og metaetikk er det posisjonen kalt moralsk feilteori som er den viktigste arvtageren etter slike historiske former for moralsk skeptisisme. Ifølge moralsk feilteori har våre moralske oppfatninger – våre overbevisninger om hva som er rett og galt – en alvorlig og systematisk defekt som gjør dem usanne. En så entydig avvisning av alt vi trodde vi visste om moral og etikk kan virke lite plausibel, og nesten karikert, men ved nærmere ettersyn ser moralsk feilteori ut til å være en konsekvens av et knippe rimelige antakelser.

Den moralske dom har det til felles med den religiøse at den tror på realiteter som ikke er. Moral er bare en tolkning av visse fenomener, nærmere bestemt, en feiltolkning.

-Friedrich Nietzsche, Avgudenes ragnarok

Tid: 29. april 2016, kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus.
Tittel: Er våre moralske oppfatninger usanne?
Foredragsholder: Conrad Bakka, MA i filosofi fra IFIKK, UiO.

Filosofisk fredagsseminar, 18. mars 2016

—-Bilde: St. Michael, Luca Giordano (1663)—-

Persepsjon er et utgangspunkt for å kunne si noe om virkeligheten, men persepsjonsinntrykkene begrenses gjerne i sitt omfang til kun å gi informasjon om den konkrete, eller fysiske, virkeligheten. En fullstendig persepsjonsteori vil også måtte kunne redegjøre for vår erkjennelse av det abstrakte, som er essensiell i vår ervervelse av kunnskap. Hva skjer når bevisstheten strukturerer persepsjonsinntrykkene til å bli ideer i ens bevissthet? Hvordan kan det ha seg at abstrakte objekter opptrer høyst objektivt?

Jeg drøfter to mulige svar: platonismen, som står for at abstrakte objekter tilhører en høyerestilt virkelighet (idéverdenen) og aristotelianismen, som argumenterer for at abstrakte objekter er strukturering av virkeligheten. Forskjellen mellom de to munner ut i hvilken grad man kan stole på sansene, representert ved persepsjonsinntrykkene. Aristoteles oppfordrer i Metafysikken til å diagnostisere hvorfor noen (les: platonistene) tviler i så stor grad på sansene at de tilskriver ideene en høyerestilt og adskilt virkelighet. Jeg følger opp Aristoteles’ oppfordring ved å anvende deler av Husserls fenomenologi, som gir en grundig utforskning av persepsjon.

Sentralt i Husserls fenomenologi er bevissthetens intensjonalitet, eller rettethet. Bevisstheten er alltid rettet som om mot et objekt, som han gir navnet «bestembare x», selv om det er godt mulig at det slett ikke er et objekt man er rettet mot. Bevissthetens intensjonalitet er en mulig forklaring på hvorfor platonister anser strukturer som (abstrakte) objekter og tilskriver dem en høyerestilt væren, men er forklaringen plausibel?

Annen del av diagnosen går ut på at abstrakte objekter fremtrer objektivt til forskjell fra den foranderlige fysiske virkeligheten. Kan objektiviteten forklares uten å ty til å tilskrive det abstrakte en adskilt virkelighet? Forklaringen som tilbys anvendes blant annet Husserls begrep om eidetisk reduksjon, som redegjør for hvordan abstrakte objekter kan anses som resultat av vår strukturering av virkeligheten. Utfordringen består i å redegjøre for det abstraktes objektivitet uten å henfalle til psykologisme.

Tid: 18. mars 2016, kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 219, Georg Morgenstiernes hus.
Tittel: Diagnosen platonisme.
Foredragsholder: Carl W. Korsnes, MA-student i filosofi ved IFIKK, UiO.